Otwórz lub zamknij okno Facebooka.

Aquathlon Junior

Aquathlon Junior

Regulamin

 Aquathlon Junior

05.08.2018 r.

 I. Cel

1. Popularyzacja sportów wytrzymałościowych na terenie Gminy KruszwiCA
2. Propagowanie zdrowego stylu życia.
3. Promocja Gminy Kruszwica

II. Organizatorzy i współorganizatorzy:

1. Gmina Kruszwica.
ul. Nadgoplańska 4
88-150 Kruszwica
2. Nadgoplańskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Kruszwicy
ul. Popiela 2
88-150 Kruszwica

 III. Sponsorzy i firmy wspierające:


Zakłady Tłuszczowe Kruszwica S.A.

 IV.  Termin:


1. Zawody odbędą się 05.08.2018 r. Start zawodów o godzinie 10:00.
2. Miejsce startu i mety znajduje się na półwyspie Rzępowskim ,,Cypel’’ w Kruszwicy.
3. Biuro zawodów mieścić się będzie na półwyspie Rzępowskim ,,Cyplu’’ w Kruszwicy i czynne będzie w dniu zawodów w godzinach od 9:00 do 9:40.

V. Dystans, trasa:


Zawody mają charakter indywidualny i będą przeprowadzone w formule Aquathlon  Junior – pływanie w jeziorze Gopło i bieg wokół Mysiej Wieży.
Nawierzchnia : Kostka brukowa.
Pomiar czasu – STS Timing.pl w systemie chipów.

VI. Klasyfikacja i kategorie wiekowe:


1. Dzieci 10-12 lat
 100 m pływanie
1,5 km bieg wokół Mysiej Wieży
2. Dzieci 13-15 lat
200 m pływanie
1,5 km bieg wokół Mysiej Wieży

 VII. Nagrody:


1.Puchary za zajęcie I – III miejsca w klasyfikacji wiekowej.
2.Każdy uczestnik zostanie wyróżniony okolicznościowymi medalami za ukończenie Aquathlon Junior 2018 .

VIII. Warunki uczestnictwa:

1. W Aquathlon Junior mogą uczestniczyć dzieci w wieku 10-15 lat .
2. Uczestnicy mogą startować w zawodach wyłącznie po dostarczeniu pisemnego OŚWIADCZENIA rodzica lub prawnego opiekuna. OŚWIADCZENIE dostępne jest do pobrania na stronie internetowej http://gminakruszwica.pl/pl/page/aquathlon3. Zawodnicy muszą posiadać strój pływacki ( dozwolone jest pływanie w piankach triathlonowych) oraz strój biegowy (niedozwolone jest bieganie bez koszulki). Czepek zapewnia organizator.

IX. Zgłoszenia:


1. Zgłoszenia będą przyjmowane za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej STS Timing.pl najpóźniej do dnia 25.07.2018 r. godz. 20:00
2. W zawodach obowiązuje limit zawodników :
Dzieci 10-12 lat – 30 osób
Dzieci 13-15 lat – 30 osób
3. Osobiste zgłoszenia w dniu zawodów – tylko w przypadku wolnego limitu zgłoszeń. Organizator może odmówić przyjęcia zgłoszenia z innych przyczyn.

X. Opłata startowa:

1. Opłatę startową wnosi się przy rejestracji.
2. Opłata za udział w Aquathlon Junior wynosi 10 zł .
3. Opłatę należy uiścić przelewem na konto:  Nadgoplańskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, ul. Popiela 2,  88-150 Kruszwica (Bank Spółdzielczy w Kruszwicy) 19 8151 0001 0008 4143 2000 0001 tytułem : Aquathlon Junior Kruszwica 2018 +imię i nazwisko zawodnika
4. Organizator wystawia faktury na żądanie.
5. Dowodem dostarczenia opłaty startowej jest pojawienie się nazwiska zawodnika na liście startowej.
6. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zgłoszenie nie zostanie przyjęte.
7. Organizator nie zwraca wniesionej opłaty startowej w przypadku rezygnacji ze startu.
8. Organizator nie przewiduje przenoszenia opłaty startowej na kolejne lata.

 XI.  Pakiet startowy:

1. Odbiór pakietów startowych w biurze zawodów w dniu 05.08.2018 r. w godzinach od 9:00 do 9:40.
2. Przed startem prosimy o dostarczenie przez dziecko podpisanego oświadczenia przez rodzica lub opiekuna dziecka.
3. Każdy uczestnik otrzymuje :
a)     numer startowy,
b)    czepek,
c)     chip do pomiaru czasu (chip podlega zwrotowi )
d)    pamiątkową koszulkę,
e)     medal finiszera na mecie,
f)      posiłek regeneracyjny po zawodach,
g)     upominki od sponsorów i partnerów imprezy,
h)    ubezpieczenie NNW

 XII. Wyniki:

Oficjalne wyniki będą zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej Gminy Kruszwica (http://gminakruszwica.pl/pl/page/aquathlon) oraz STS Timing (http://sts-timing.pl/zapisy/).

 XIII. Pomiar czasu:

1. Elektroniczny pomiar czasu będzie przeprowadzony przez firmę pomiarową STS Timing.
2. Oficjalnym czasem zawodów jest czas brutto.

XIV. Dane osobowe i ochrona wizerunku:

1. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.
2. Uczestnicy Aquathlon Kruszwica Junior wyrażają zgodę na przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
3. Uczestnicy Aquathlon Kruszwica Junior wyrażają zgodę do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników poprzez umieszczanie na wszelkich nośnikach pamięci, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

 XV Uwagi końcowe

1. Wszystkich uczestników obowiązuje niniejszy regulamin. Brak znajomości niniejszego regulaminu nie zwalnia z obowiązku przestrzegania jego zapisów.
2. Na miejsce Imprezy zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas startu. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w zawodach lub wykluczenia go w jego trakcie.
3. Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do:
a)     startu w konkurencji pływanie w czepku przekazanym w pakiecie startowym,
b)    posiadania numeru startowego podczas biegu, umieszczonego z przodu, na wysokości pasa.
4. Organizator zapewnia zabezpieczenie wodne (Nadgoplańskie WOPR) w trakcie rywalizacji w wodzie.
5. Organizator zapewnia szatnie oraz depozyt.
6. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
7. Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.
8. Przy mecie w namiotach znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępne będą napoje i jedzenie dla zawodników.
9. W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną.
10. Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu poza wyznaczonymi strefami bufetu.
11. Sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny zawodów, którego decyzje są ostateczne.
12. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyny.


p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Events of the day 13 Kwiecień 2019 (sobota)
Events of the day 14 Kwiecień 2019 (niedziela)
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
04
Maja 2019, sobota
14
dni pozostało do:
Mojówka