Otwórz lub zamknij okno Facebooka.

Wybory ławników sądowych na kadencję 2020-2023

17.06.2019
Wybory ławników sądowych na kadencję 2020-2023

I N F O R M A C J A

W związku z upływem kadencji ławników sądowych uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 162 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych    (Dz. U z 2015r. poz. 133) Rada Miejska w Kruszwicy przyjmuje zgłoszenia kandydatów  na ławników na nową kadencję 2020 – 2023:

· do  Sądu  Rejonowego  w  Inowrocławiu  –  2  ławników,  w  tym  1 osobę  do  orzekania  w  sprawach  z  zakresu  prawa  pracy   w Wydziale Pracy  Sądu Rejonowego w Inowrocławiu.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy Kruszwica, w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.

 Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,

3) ukończył 30 lat,

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5)  nie przekroczył 70 lat,

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika,

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane

ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6) duchowni,

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8) funkcjonariusze Służby Więziennej.

9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Zgłoszenia kandydatów na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia, która stanowi załącznik nr 1 do informacji.

Wzór karty zgłoszenia można także otrzymać w biurze Rady Miejskiej   pok. nr 022  oraz w  Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4.

Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata- załącznik nr 2.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na powyższej liście.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika załącza się:

  • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
  • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe  - załącznik nr 3,
  • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej ( Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania funkcjo ławnika,
  • dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona) , nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Koszty opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Karty zgłoszenia kandydatów na ławników wraz z załącznikami należy składać  w biurze Rady Miejskiej w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, pok. 022 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8,oo do 14, oraz 29 (sobota) i 30 czerwca ( niedziela) w godzinach od 9,oo do 11,oo w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2019 roku.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady po upływie wyżej określonych terminów, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych pozostaną bez dalszego biegu. Termin do zgłoszenia kandydata  nie podlega przywróceniu.

Dostępny jest również:

załącznik nr 4- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia.

załącznik nr 5- wyciąg z Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia14 grudnia 2018r.

 Kruszwica, dnia 7 czerwca 2019 r.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kruszwicy
Aleksander Budner

 

Informacje dostępne na stronie BIP/ Aktualności/ Wybory ławników sądowych na lata 2020-2023.

Załącznik: 
ZałącznikWielkość
Plik zal_1.docx18.66 KB
Plik zal_2.docx17.24 KB
Plik zal_3.docx13.13 KB
PDF icon za_nr_4_rozporzadzenie.pdf32.79 KB
PDF icon zal_5_ustawa.pdf4.05 MB
p w ś c p s n
1
2
3
Events of the day 4 Sierpień 2019 (niedziela)
  • Event of the day 4 Sierpień 2019 (niedziela): Dni Gopła
5
6
7
8
9
Events of the day 10 Sierpień 2019 (sobota)
Events of the day 11 Sierpień 2019 (niedziela)
Events of the day 12 Sierpień 2019 (poniedziałek)
Events of the day 13 Sierpień 2019 (wtorek)
Events of the day 14 Sierpień 2019 (środa)
Events of the day 15 Sierpień 2019 (czwartek)
Events of the day 16 Sierpień 2019 (piątek)
Events of the day 17 Sierpień 2019 (sobota)
18
19
20
21
22
23
24
Events of the day 25 Sierpień 2019 (niedziela)
26
27
28
29
30
31
01
Września 2019, niedziela