Otwórz lub zamknij okno Facebooka.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2019 r.

18.01.2019
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2019 r.

BURMISTRZ  KRUSZWICY ogłasza otwarty konkurs ofert nr 1/2019 na realizację zadań publicznych w 2019 r.

w formie wsparcia realizacji zadań w zakresie:

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

- ratownictwa i ochrony ludności,
- ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniuustawy z dnia 15 kwietnia  2011 r. o działalności leczniczej,
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

- działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,

oraz

w formie powierzania realizacji zadań w zakresie:

- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,

- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.