Otwórz lub zamknij okno Facebooka.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2019 r.

18.01.2019
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2019 r.

BURMISTRZ  KRUSZWICY ogłasza otwarty konkurs ofert nr 1/2019 na realizację zadań publicznych w 2019 r.

w formie wsparcia realizacji zadań w zakresie:

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

- ratownictwa i ochrony ludności,
- ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniuustawy z dnia 15 kwietnia  2011 r. o działalności leczniczej,
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

- działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,

oraz

w formie powierzania realizacji zadań w zakresie:

- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,

- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

p w ś c p s n
Events of the day 1 Maj 2019 (środa)
Events of the day 2 Maj 2019 (czwartek)
Events of the day 3 Maj 2019 (piątek)
Events of the day 4 Maj 2019 (sobota)
Events of the day 5 Maj 2019 (niedziela)
6
7
8
9
10
Events of the day 11 Maj 2019 (sobota)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
15
Czerwca 2019, sobota
21
dni pozostało do:
Gra terenowa