Otwórz lub zamknij okno Facebooka.

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Popowie

11.07.2019
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Popowie

BURMISTRZ KRUSZWICY

OGŁASZA

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Popowie

 

1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Popowie gm. Kruszwica, zapisana w księdze wieczystej nr  BY1I/00044413/2  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu. Nieruchomość ta jest oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 5/11, o powierzchni 1,9435 ha, sklasyfikowana jest jako tereny mieszkaniowe - B oraz tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - Bz. 

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem tzw. pałacem (budynek po byłej szkole) ujętym w kujawsko-pomorskiej ewidencji zabytków o powierzchni zabudowy 404 m2 i pow. użytkowej podstawowej 673,90 m2. Nieruchomość wyposażona jest w podstawowe instalacje. Na nieruchomości znajdują się również pomniki przyrody tj. lipa drobnolistna i dąb szypułkowy.

Dla działki nr 5/11 zapewniony zostanie bezpośredni dostęp do drogi publicznej poprzez ustanowienie służebności drogowych  na działce nr 5/10.

 

2. Dla działki numer 5/11 położonej w Popowie, gm. Kruszwica, nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kruszwica” przyjętym uchwałą nr XLVIII/549/2010 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 21.10.2010 r., zmienionym uchwałą nr XI/114/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30.09.2015 r. oraz zmienionym uchwałą nr XLVI/479/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28.08.2018 r. w/w działka zlokalizowana w m. Popowo, położona jest w strefie wiejskiej oznaczonej symbolem C-leśno-rolniczej przestrzeni produkcyjnej i osadnictwa wiejskiego o zwiększonym reżimie ochrony środowiska, z rozwojem funkcji turystyczno-wypoczynkowych, na terenie Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia, w granicach obszaru specjalnej ochrony ,,Ostoja Nadgoplańska” oraz specjalnego obszaru ochrony ,,Jezioro Gopło”. Są to obszary zabudowane wskazane do przekształceń i uzupełnień zabudowy na cele funkcji mieszkaniowej z usługami oraz tereny rolnicze. Działka położona jest w granicach głównego zbiornika wód podziemnych oraz w granicach strefy konserwatorskiej, a także w części w 100 metrowej strefie ochronnej od Jeziora Gopło, gdzie obowiązuje zakaz budowy obiektów budowlanych.

Działka nr 5/11 położona w m. Popowo, gm. Kruszwica nie jest objęta uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla działki o nr ew. 5/2 Burmistrz Kruszwicy wydał  w dniu 02.04.2009 r. decyzję nr 6/2009 ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie pomostu na jeziorze Gopło w m. Popowo na działkach o nr ew. 1/1 i 5/2.

 

3.  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  700.000,00 zł brutto (słownie: siedemset tysięcy złotych 00/100).

Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 a  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z  2018r., poz. 2174 z późn. zm.).

 

4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej, które wynosi 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na konto Urzędu Miejskiego w Kruszwicy Nr 11 8151 0001 0000 0909 2000 0017 Bank Spółdzielczy w Kruszwicy, najpóźniej do dnia 13 września 2019 r. (włącznie). Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Kruszwicy.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono w dniu 28 czerwca 2019 r.. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

 

5. Przetarg odbędzie się w dniu 20 września  2019 roku o godz. 900 w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy ul. Nadgoplańska 4, pokój Nr 111. Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom zwraca się w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu.

 

6. Gmina Kruszwica zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy, tj. nie stawi się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Kruszwicy może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

7. Cena za nieruchomość podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

 

8. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.

 

9. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej: dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych; w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegającej rejestracji – aktualnego odpisu z właściwego rejestru, właściwego pełnomocnictwa oraz dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 

10. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej – aktu notarialnego lub poświadczenia własnoręczności podpisu.

 

11. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi Nabywca.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej, telefon 52 3515010 wew.32.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy oraz publikuje na stronie internetowej (www.gminakruszwica.gmina.pl) i w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.kruszwica.gmina.pl) a także w internetowym serwisie prasowym (www.monitorurzedowy.pl) oraz u sołtysa wsi Popowo.

p w ś c p s n
1
2
3
Events of the day 4 Sierpień 2019 (niedziela)
  • Event of the day 4 Sierpień 2019 (niedziela): Dni Gopła
5
6
7
8
9
Events of the day 10 Sierpień 2019 (sobota)
Events of the day 11 Sierpień 2019 (niedziela)
Events of the day 12 Sierpień 2019 (poniedziałek)
Events of the day 13 Sierpień 2019 (wtorek)
Events of the day 14 Sierpień 2019 (środa)
Events of the day 15 Sierpień 2019 (czwartek)
Events of the day 16 Sierpień 2019 (piątek)
Events of the day 17 Sierpień 2019 (sobota)
18
19
20
21
22
23
24
Events of the day 25 Sierpień 2019 (niedziela)
26
27
28
29
30
31
01
Września 2019, niedziela